24/7 per dag bereikbaar

Privacy verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Op het Broek Uitvaart geleverde producten en diensten. Op het Broek Uitvaart, gevestigd te Heel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken.


Op het Broek Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van het verzorgen van een uitvaart. Persoonsgegevens zijn zowel nodig van de overledene als opdrachtgever van de uitvaart:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht • Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Datum van overlijden
• Plaats van overlijden
• Burgerlijke staat
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres
• BSN nummer (voor aangifte doen van overlijden)
• Soms kopie ID indien een uitvaartverzekering hierom vraagt.


Verwerkt Op het Broek Uitvaart ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Op het Broek Uitvaart verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Op het Broek Uitvaart dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden om:
• Alles rondom een uitvaart te kunnen regelen.
• Uitvaartverzekering(en) te innen
• Goederen en diensten bij u af te leveren.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Op het Broek Uitvaart gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Op het Broek Uitvaart zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.


Hoe lang we gegevens bewaren
Op het Broek Uitvaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, uitzondering zijn de gegevens van voorgesprekken, de informatie wordt dan pas verwerkt wanneer de betreffende persoon in kwestie is overleden. Wij bewaren ook algemene gegevens van de uitvaart zodat wij weten, als er bijvoorbeeld iemand anders in de familie overlijdt, wat de familiewensen zijn, bijvoorbeeld keuze van de kist, muziek en rouwkaart.


Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Op het Broek Uitvaart verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Te denken valt aan crematoria, begraafplaatsen en onze toeleveranciers van onder andere staatsievervoer, kisten en de drukker van rouwkaarten. Daarnaast worden de gegevens doorgeven aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden om zo de noodzakelijke akte van overlijden en verlof tot cremeren of begraven te ontvangen.


In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Op het Broek Uitvaart maakt gebruik van cookies. Op het Broek Uitvaart maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Op het Broek Uitvaart heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Op het Broek Uitvaart heeft Google geen toestemming gegeven om via Op het Broek Uitvaart verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Algemene informatie over cookies: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Beveiliging
Op het Broek Uitvaart hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Op het Broek Uitvaart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Op het Broek Uitvaart toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Op het Broek Uitvaart gebruik maakt van de diensten van derden, zal Op het Broek Uitvaart in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contact pagina.


Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Op het Broek Uitvaart u hierover binnen 4 werkweken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.


Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina . Dit privacy statement is opgesteld d.d. 11 oktober 2021